Průběh a organizace zkoušek/ periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Žadatel o zkoušku zašle na adresu držitele akreditace písemně Přihlášku ke zkoušce/periodické zkoušce.

K Přihlášce ke zkoušce/periodické zkoušce žadatel o zkoušku přiloží následující doklady dle § 10 odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
a) ověřené kopie dokladů o dosažení alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolského vzdělání technického zaměření,
b) doklady o délce a druhu odborné praxe při přípravě nebo realizaci staveb, a to v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání technického zaměření, nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření podle § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona. Doklady o praxi žadatele musí být prokazatelné, tj. potvrzeny zaměstnavatelem nebo jinou oprávněnou osobou zaměstnavatele, popř. subjektem, pro kterého byla tato činnost jako podnikatelská činnost vykonávána.

Kalkulovaná cena za zkoušku/periodickou zkoušku pro jednu fyzickou osobu je 6.000,- Kč + DPH. Opravná zkouška není zpoplatněna.

Termíny zkoušek pro rok 2018:
5.4.2018 - zkouška (Praha)
6.4.2018 - zkouška (Praha)
26.4.2018 - zkouška (Tábor)
17.5.2018 - zkouška (Ostrava)
24.5.2018 - zkouška (Havlíčkův Brod)
7.6.2018 - zkouška (Praha)
21.6.2018 - zkouška (Plzeň)

13.9.2018- zkouška (Ostrava)
27.9.2018 - zkouška (Plzeň)
11.10.2018 - zkouška (Praha)
25.10.2018 - zkouška (Tábor)
29.11.2018 - zkouška (Ostrava)
13.12.2018 - zkouška (Praha)

Před každým termínem konání zkoušky/periodické zkoušky je třídenní intenzivní přípravný kurz (viz Přípravné kurzy ke zkoušce).

Uchazeč musí zaslat Plán BOZP držiteli akreditace nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky k posouzení. Pokud Plán BOZP není ve lhůtě doručen nebo není doporučen jejím posuzovatelem k obhajobě, tak se uchazeč nemůže zkoušky zúčastnit.

Zkouška obsahuje písemnou část a ústní část. Ústní i písemná část zkoušky se koná v českém jazyce bez možnosti účasti tlumočníka. Zkouška/periodická zkouška je neveřejná a je zahájena ve stanovený den a hodinu rozdáním písemných testů přítomným uchazečům.

V nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jejích Příloh č. 2 a č. 3 jsou stanovena kritéria pro zkoušku/periodickou zkoušku a pro hodnocení uchazečů

  • Písemný test musí splnit požadavky stanovené Přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Písemná práce dle Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Obhajoba písemné práce – v den konání zkoušky musí uchazeč obhájit svou písemnou práci, kterou zaslal k posouzení, a která byla pověřeným členem OZK doporučena k obhajobě na zkoušce před odbornou zkušební komisí.
  • Ústní otázky – uchazeč o zkoušku při ústní části losuje 3 ústní otázky ze tří stanovených okruhů (v případě periodické zkoušky losuje 2 ústní otázky ze dvou stanovených okruhů).
  • Fotografie – uchazeč o zkoušku si vylosuje jednu fotografii, na které je zobrazena situace z praxe, a na kterou musí uchazeč reagovat vysvětlením nedostatků, posouzením zabezpečení, vyhledáním rizik, celkovým zhodnocením dané situace a navržením účinných opatření k zabezpečení BOZP na staveništi.

Po úspěšném splnění všech požadavků zkoušky/periodické zkoušky, je uchazeči předáno Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Toto osvědčení má platnost 5 let.

Materiály ke stažení:

Místo konání zkoušek  (ubytování si uchazeči zajišťují sami):
• KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
• Dvořák Tábor, s. r. o., Hradební 3037, 390 01 Tábor
• Parkhotel Plzeň CONGRESS CENTER s. r. o., Masarykova 1503, 268 01 Hořovice
• Hotel Slunce HB s. r. o., Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod
• Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

V ceně kurzu jsou započítány studijní materiály.