Průběh a organizace zkoušek/ periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Žadatel o zkoušku zašle na adresu držitele akreditace písemně Přihlášku ke zkoušce/periodické zkoušce.

K Přihlášce ke zkoušce/periodické zkoušce žadatel o zkoušku přiloží následující doklady dle § 10 odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  1. a) ověřené kopie dokladů o dosažení alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolského vzdělání technického zaměření,
  2. b) doklady o délce a druhu odborné praxe při přípravě nebo realizaci staveb, a to v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání technického zaměření, nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření podle § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona. Doklady o praxi žadatele musí být prokazatelné, tj. potvrzeny zaměstnavatelem nebo jinou oprávněnou osobou zaměstnavatele, popř. subjektem, pro kterého byla tato činnost jako podnikatelská činnost vykonávána.

Termíny a místa konání zkoušek odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

9.11.2017 - zkouška (Praha)

14.12.2017 - zkouška (Ostrava)

Před každým termínem konání zkoušky/periodické zkoušky je třídenní intenzivní přípravný kurz (viz Přípravné kurzy ke zkoušce).

Místo konání zkoušek:
KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - Bartovice

Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník

Ke zkoušce nelze uchazeče pozvat dřív, než bude jeho Přihláška ke zkoušce/periodické zkoušce včetně požadovaných dokladů kompletní a jím zpracovaná písemná práce Plán BOZP (Požadavky pro zpracování Plánu BOZP) pro vybranou stavbu (staveniště) pověřeným členem OZK posouzena a na základě výsledku posouzení doporučena k obhajobě u zkoušky/periodické zkoušky. Uchazeč zasílá Plán BOZP držiteli akreditace nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky k posouzení.

Pokud Plán BOZP není ve lhůtě doručen nebo není doporučen jejím posuzovatelem k obhajobě, tak se uchazeč nemůže zkoušky zúčastnit. Administrátor/ka podle okolností dohodne s uchazečem nový termín doručení opraveného Plánu BOZP a navrhne mu další termín zkoušky.

Před zkouškou/periodickou zkouškou

Předseda OZK informuje uchazeče o organizaci a způsobu provádění zkoušky, o vyplňování a opravě písemných testů, o jejich právech a povinnostech podle zákona, nařízení vlády a rovněž podle platného Zkušebního řádu.

Zkouška obsahuje písemnou část a ústní část. Každá z těchto částí se hodnotí zvlášť podle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle schváleného projektu a Zkušebního řádu držitele akreditace. Ústní i písemná část zkoušky se koná v českém jazyce bez možnosti účasti tlumočníka. Zkouška/periodická zkouška je neveřejná a je zahájena ve stanovený den a hodinu rozdáním písemných testů přítomným uchazečům.

Zahájil-li uchazeč periodickou zkoušku před termínem vypršení platnosti jeho osvědčení a byl hodnocen v jedné části periodické zkoušky „nesplnil“, může se přihlásit (Přihláška k opravné zkoušce) na nejbližší možný následující termín na zkoušku opravnou. Je-li termín opravné zkoušky stanoven, až po termínu ukončení platnosti jeho osvědčení, tak se považuje, že zkouška stále trvá a uchazeč bude pokračovat v periodické zkoušce v části, kterou nesplnil.

V nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jejích Příloh č. 2 a č. 3 jsou stanovena kritéria pro zkoušku/periodickou zkoušku a pro hodnocení uchazečů

  • Písemný test musí splnit požadavky stanovené Přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zkušební okruh Popis
Okruh A znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinností dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle zákona a podle jiných právních předpisů
Okruh B základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora
Okruh C znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání
Okruh D znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dokumentace koordinátora
Okruh E znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytné pro koordinaci činností jednotlivých účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti využívat v praxi.
  • Písemná práce dle Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Uchazeč zpracuje písemnou práci (Plán BOZP), kterou zašle (nejpozději 15 kalendářních dní před termínem zkoušky) držiteli akreditace k posouzení.
  • Obhajoba písemné práce – v den konání zkoušky musí uchazeč obhájit svou písemnou práci, kterou zaslal k posouzení, a která byla pověřeným členem OZK doporučena k obhajobě na zkoušce před odbornou zkušební komisí.
  • Ústní otázky – uchazeč o zkoušku při ústní části losuje 3 ústní otázky ze tří stanovených okruhů (v případě periodické zkoušky losuje 2 ústní otázky ze dvou stanovených okruhů). Na vylosované ústní otázky se uchazeč připravuje před zahájením ústní části zkoušky, a to v rozsahu nejméně 15 minut až 20 minut.
  • Fotografie – uchazeč o zkoušku si vylosuje jednu fotografii, na které je zobrazena situace z praxe, a na kterou musí uchazeč reagovat vysvětlením nedostatků, posouzením zabezpečení, vyhledáním rizik, celkovým zhodnocením dané situace a navržením účinných opatření k zabezpečení BOZP na staveništi.

Kalkulovaná cena za zkoušku/periodickou zkoušku pro jednu fyzickou osobu je 6.000,- Kč + DPH. Opravná zkouška není zpoplatněna.

Po úspěšném splnění všech požadavků zkoušky/periodické zkoušky, je uchazeči předáno Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Toto osvědčení má platnost 5 let.

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte na e-mailu: karoei@karoei.cz

V ceně kurzu jsou započítány studijní materiály a občerstvení.