Co umíme

Odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve zkratce "koordinátor", v zápisech pod šifrou "KOO BOZP".

Naše společnost, kromě zkoušek z této odborné způsobilosti zajišťuje také samotný výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

S tím souvisí také:

 • Zpracování Plánu BOZP, jak ve fázi přípravy (projektové), tak jeho aktualizace pro realizaci (lze objednat samostatně bez výkonu činnosti KOO BOZP)
 • Aktivní spolupráce s projekční kanceláří dané akce ve fázi přípravy
 • Školení, předání a aktualizace Plánu BOZP pro všechny zhotovitele vyskytujících se na stavbě
 • Tvorba Harmonogramu prací, včetně "kolizních míst" a koordinace prací na staveništi
 • Zpracování podrobného popisu, vč. grafického znázornění Zařízení staveniště, z pohledu BOZP
 • Zpracování Oznámení o zahájení prací a odevzdání na příslušný Oblastní inspektorát práce
 • Komunikace a aktivní spolupráce s kontrolními orgány zabývajících se bezpečností práce
 • Provádění kontrol dodržování Plánu BOZP na staveništi a sledování bezpečného průběhu prací
 • Kontroly zajištění obvodu staveniště včetně vstupů a vjezdů, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám a koordinace třetích osob
 • Provádění kontrol zhotovitelů a osob působících na stavbě
 • Koordinace zhotovitelů v souvislosti s jejich činnostmi na stavbě – návrhy koordinačních opatření při pracích současně prováděných
 • Provádění zápisů o zjištěných závadách a nedostatcích na staveništi – vedení databáze zápisů včetně fotodokumentace
 • Navrhování nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků včetně provádění zápisů o zjednaných nápravách a přijatých opatřeních
 • Informování zodpovědných pracovníků o nedostatcích v BOZP na staveništi a připomínkách, které nebyly v termínu odstraněny a vyžadování zjednání nápravy
 • Návrhy preventivních opatření k zajištění BOZP a k minimalizaci rizikových faktorů
 • Účast na poradách vedení stavby, koordinačních poradách stavby a kontrolních dnech zadavatele
 • Vedení Kontrolních dní KOO BOZP za přítomnosti zástupců zhotovitelů, působících na stavběk dodržování plánu a BOZP na staveništi
 • poradenská činnost a konzultace k minimalizaci rizik, opatřením a dalším technickým a organizačním řešením pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Přeskočili jste až sem? Tak nás kontaktujte (karoei@karoei.cz), a sdělte nám, co potřebujete. Věřím, že nalezneme řešení, které bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám. 


Pokud sami nebudeme umět pomoci, doporučíme Vám kolegu, za kterého se osobně zaručíme.

to top button