Průběh a organizace zkoušek/ periodických zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Žadatel o zkoušku zašle prostřednictvím e-mailu (eva.grenova@karoei.cz) vyplněné doklady:

1) Přihlášku ke zkoušce:  1) Přihlášku k periodické zkoušce:
2) K Přihlášce ke zkoušce žadatel o zkoušku přiloží doklady, které prokazují splnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti podle ust. § 10 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona, kterými jsou:a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškoub) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2) K přihlášce k periodické zkoušce přiloží kopii dokladu prokazujícího získání odborné způsobilosti v oboru periodické zkoušky. K periodické zkoušce se mohou přihlásit fyzické osoby splňující zákonné předpoklady této odborné způsobilosti doložené kopií Osvědčení z předchozí zkoušky, nebo periodické zkoušky podle ust. § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.


3) Fakturační údaje
 - pro vystavení faktury a zaslání přihlašovacích údajů k materiálům ke zkoušce (periodické zkoušce).

Po schválení zaslaných dokladů odborným garantem, tyto doklady zašle uchazeč prostřednictvím České pošty nejpozději 14 dní před termínem zkoušky/periodické zkoušky na adresu společnosti (KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice):
- přihlášku ke zkoušce - originál
- doklad o technickém vzdělání – ověřená kopie
- potvrzení o praxi – originál
- osvědčení o odborné způsobilosti – „staré“ – v případě periodické zkoušky - originál, nebo ověřená kopie
- souhlas se zpracováním osobních údajů - originál

Kalkulovaná cena za zkoušku/periodickou zkoušku pro jednu fyzickou osobu je 7.000,- Kč + DPH. Opravná zkouška není zpoplatněna.

Termíny zkoušek pro rok 2023:
Minimální počet uchazečů na termínu zkoušky jsou 3 osoby, aby mohl být termín zkoušky otevřen, maximální počet uchazečů je 5 osob po přípravném kurzu. Konají-li se pouze zkoušky, maximální kapacita uchazečů je 10 osob. 

........
Termín a místo konání zkouškyObsazenost
14. června 2023 - Ostrava0 z 5 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
28. června 2023 - Praha Hotel Globus0 z 5 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
27. září 2023 - Praha Hotel Globus0 z 5 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
11. října 2023 - Ostrava0 z 5 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
25. října 2023 - Praha Hotel Globus0 z 10 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
8. listopadu 2023 - Ostrava0 z 5 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
22. listopadu 2023 - Praha Hotel Globus0 z 10 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
6. prosince 2023 - Praha Hotel Globus0 z 10 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce

Uchazeč musí zaslat písemnou práci držiteli akreditace nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky (periodické zkoušky) k posouzení. Pokud písemná práce není ve lhůtě doručena nebo není doporučena jejím posuzovatelem k obhajobě, tak se uchazeč nemůže zkoušky (periodické zkoušky) zúčastnit.

Zkouška (periodická zkouška) obsahuje písemnou část a ústní část. Ústní i písemná část zkoušky (periodické zkoušky) je skládaná v českém jazyce (slovenském jazyce) bez možnosti účasti tlumočníka. Zkouška/periodická zkouška je neveřejná a je zahájena ve stanovený den a hodinu rozdáním písemných testů přítomným uchazečům.

Po úspěšném splnění všech požadavků zkoušky/periodické zkoušky, je uchazeči předáno Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP. Toto osvědčení má platnost 5 let.

Materiály ke stažení:

Místo konání zkoušek  (ubytování si uchazeči zajišťují sami):

  • KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
  • Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání zkoušek.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

Pro přihlášení ke zkoušce můžete využít i náš online formulář pro základni zkoušku / periodickou zkoušku

to top button