Průběh a organizace zkoušek/ periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Žadatel o zkoušku zašle na adresu držitele akreditace písemně Přihlášku ke zkoušce/periodické zkoušce.

K Přihlášce ke zkoušce/periodické zkoušce žadatel o zkoušku přiloží následující doklady dle § 10 odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
a) ověřené kopie dokladů o dosažení alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolského vzdělání technického zaměření,
b) doklady o délce a druhu odborné praxe při přípravě nebo realizaci staveb, a to v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání technického zaměření, nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření podle § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona. Doklady o praxi žadatele musí být prokazatelné, tj. potvrzeny zaměstnavatelem nebo jinou oprávněnou osobou zaměstnavatele, popř. subjektem, pro kterého byla tato činnost jako podnikatelská činnost vykonávána.

Doložení technického vzdělání je novinka, která přišla s novelou zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Existuje nemnoho koordinátorů, kteří toto technické vzdělání nesplňují, i když činnost koordinátora BOZP na staveništi vykonávají již od roku 2007. Dle §113, odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je možné vykonat maturitní zkoušku z jednoho technického předmětu. Tato zkouška je zpoplatněna a podmínky vykonání zkoušky jsou různé dle příslušné střední školy. Pokud Vám chybí technické vzdělání, neváhejte se obrátit na střední školu s technickým oborem ve Vašem okolí.

Kalkulovaná cena za zkoušku/periodickou zkoušku pro jednu fyzickou osobu je 6.000,- Kč + DPH. Opravná zkouška není zpoplatněna.

Termíny zkoušek pro rok 2021:
9. června 2021 – zkouška Ostrava
23. června 2021 – zkouška Praha - Hotel Globus
25. srpna 2021 – zkouška Ostrava
1. září 2021 - zkouška Plzeň
8. září 2021 – zkouška Praha - Hotel Globus
22. září 2021 – zkouška Ostrava
6. října 2021 – zkouška Praha - Hotel Globus
20. října 2021 – zkouška Ostrava
10. listopadu 2021 – zkouška Praha - Hotel Globus
24. listopadu 2021 – zkouška Ostrava
15. prosince 2021 – zkouška Praha - Hotel Globus

 

Před každým termínem konání zkoušky/periodické zkoušky je dvoudenní intenzivní přípravný kurz (viz Přípravné kurzy ke zkoušce).

Uchazeč musí zaslat Plán BOZP držiteli akreditace nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky k posouzení. Pokud Plán BOZP není ve lhůtě doručen nebo není doporučen jejím posuzovatelem k obhajobě, tak se uchazeč nemůže zkoušky zúčastnit.

Zkouška obsahuje písemnou část a ústní část. Ústní i písemná část zkoušky se koná v českém jazyce bez možnosti účasti tlumočníka. Zkouška/periodická zkouška je neveřejná a je zahájena ve stanovený den a hodinu rozdáním písemných testů přítomným uchazečům.

V nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jejích Příloh č. 2 a č. 3 jsou stanovena kritéria pro zkoušku/periodickou zkoušku a pro hodnocení uchazečů

  • Písemný test musí splnit požadavky stanovené Přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Písemná práce dle Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Obhajoba písemné práce – v den konání zkoušky musí uchazeč obhájit svou písemnou práci, kterou zaslal k posouzení, a která byla pověřeným členem OZK doporučena k obhajobě na zkoušce před odbornou zkušební komisí.
  • Ústní otázky – uchazeč o zkoušku při ústní části losuje 3 ústní otázky ze tří stanovených okruhů (v případě periodické zkoušky losuje 2 ústní otázky ze dvou stanovených okruhů).
  • Fotografie – uchazeč o zkoušku si vylosuje jednu fotografii, na které je zobrazena situace z praxe, a na kterou musí uchazeč reagovat vysvětlením nedostatků, posouzením zabezpečení, vyhledáním rizik, celkovým zhodnocením dané situace a navržením účinných opatření k zabezpečení BOZP na staveništi.

Po úspěšném splnění všech požadavků zkoušky/periodické zkoušky, je uchazeči předáno Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Toto osvědčení má platnost 5 let.

Materiály ke stažení:

Místo konání zkoušek  (ubytování si uchazeči zajišťují sami):
• KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
• Dvořák Tábor, s. r. o., Hradební 3037, 390 01 Tábor
• Parkhotel Plzeň CONGRESS CENTER s. r. o., U Borského parku 31, 320 04 Plzeň
• Hotel Slunce HB s. r. o., Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod
• Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník
• Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov
* Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

Pro přihlášení ke zkoušce můžete využít i náš online formulář